Opptak

Søknad

Alle søkere, også tidligere kursdeltakere, må fylle ut online søknad her:  https://ungdomssymfo.fluidreview.com.

Selv om det blir informert om det i søknadsskjemaet, vil du likevel ikke motta en bekreftelsesmail når søknaden er ferdig. Når du har fylt ut søknaden, må du legge både produsentens- og daglig leders epost til din kontaktliste i mailkontoen, da eposter fra disse adressene har tendenser til å havne i spam-mappen.

Vi oppfordrer dere til å like facebooksiden vår:  https://www.facebook.com/ungdomssymfonikerne/

Application

All applicants, including former participants, must fill out the online form: https://ungdomssymfo.fluidreview.com.

Despite being informed in the application form, you will not receive a confirmation email when you have finished your application. When you have applied, you have to add the producer’s and the managing director’s email to your contact list in your mail account. Emails from these addresses often gets labeled as spam.

We also urge you to like our facebook page: https://www.facebook.com/ungdomssymfonikerne

 

SØKNADSFRIST:  TIRSDAG 10. OKTOBER 2017

DEADLINE FOR APPLICATION: TUESDAY OCTOBER 10th 2017

 

Uttak av orkesteret

Musikkstudenter som kan dokumentere høyt instrumentalt nivå kan søke kurset.
Alle interesserte må sende inn søknad. Aldersgrense for kurset er 18-28 år.

Ungdomssymfonikerne avholder prøvespill for blås, slagverk og gruppeledere stryk i mars hvert år. Prøvespillet gjelder for påfølgende sommer- og vinterkurs. Søkere som studerer utøvende musikk på høgskolenivå, men som ikke prøvespilte mars 2017 eller var med på sommerkurset 2017, er likevel hjertelig velkommen til å søke vinterkurset. Vi ber disse søkerne om å oppgi referanser på hovedinstrumentlærere, samt utfyllende dokumentere sin orkestererfaring i søknadsskjemaet.

Uttak av orkesteret til vinterkurset gjøres på bakgrunn av prøvespillet i mars 2017. I tillegg vil studenter som deltok på sommerkurset bli prioritert. Ungdomssymfonikernes kunstneriske leder gjør uttaket av orkesteret til vinterkurset.

Selection and conditions

Music students who can document a high instrumental level may apply. All interested students must submit an application. The age limit for the course is 18-28.

The Norwegian National Youth Orchestra arranges audtions for winds, percussion and principal strings in March every year. The audition applies for the following summer- and winter course. Applicants who are studying performing music at university level who didn´t auditioned in March 2017 or participated in The Norwegian National Youth Orchestras summer course 2017, are very welcome to apply. We ask those applicants to provide reference to their main instrument teachers, as well as document their orchestral experience in the application form.

Selection of the orchestra for the winter course is based on the audition from March 2017. In addition, students who attended the summer course will be given priority. The artistic director of The Norwegian National Youth Orchestra is in charge of  the selection of the orchestra for the winter course.

Hvis du ikke er heltids musikkstudent

Søkere som  ikke er heltids musikkstudenter på høgskolenivå må sende inn et videoopptak av et selvvalgt  repertoar fra standardlitteraturen på  ca. 15 minutter. Dette gjelder  selv om du har deltatt på Ungdomssymfonikernes kurs tidligere og  gjelder for  alle instrumentgrupper. Videoopptaket må være tatt i ett «take», uten klipp eller kutt. Frist for å sende inn opptak er torsdag 12. oktober 2017. Opptaket lastes opp på deres side i Fluid review.

Spørsmål rundt søknad og opptak rettes Ungdomssymfonikernes produsent på e-post: tove@ungdomssymfonikerne.no

If you are not a full-time music student

Applicants who are not full-time music students at university level must send a video recording with chosen repertoire from the standard repertoire, approx. 15 min. This applies regardless of whether they have attended the course earlier or not, and it goes for all instruments. The Norwegian National Youth Orchestra needs to receive the video by October 12th 2017. The video should be recorded in one “take”, without cuts. You can upload your video on your main page in Fluid review.

Questions regarding application to be addressed to Ungdomssymfonikerne`s producer: tove@ungdomssymfonikerne.no.